Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016
Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jessie Shroyer, 2016

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

show thumbnails