Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017
Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

Shizhe He, 2017

Photography Monica Feudi

show thumbnails